Pomiary PEM

Badanie pola magnetycznego

Akredytowane laboratorium pomiarowe i jego rola

laboratorium akredytowane

Co oznacza słowo akredytacja?

By zrozumieć jaką rolę pełni akredytowane laboratorium pomiarowe, trzeba wiedzieć, czym ono jest. Istotne jest tutaj słowo akredytacja. Nie każde laboratorium, które zajmuje się pomiarami, określa się jako akredytowane. Gdy takie jest, potwierdzona jest jego wiarygodność.

Akredytacja laboratorium to udzielenie mu pełnomocnictwa do dokonywania pomiarów. Musi być wykonana przez podmiot, który jest do tego uprawniony. Zajmuje się tym Polskie Centrum Akredytacji. Jeśli jest to laboratorium akredytowane, to znaczy, że uznano, iż jest za kompetentne do prowadzenia swojej działalności. Wyniki pomiarów, jakie wykonuje, są wiarygodne. By to stwierdzić, jednostka akredytacyjna prowadzi kontrolę jakości w odniesieniu do różnych aspektów działania laboratorium. Sprawdza m.in. czy ma ono potrzebny do pracy sprzęt, czy otrzymuje powtarzalne wyniki. Jeśli ma ono robić pomiary PEM, to potrzebuje też przeszkolonego i kompetentnego personelu.

Zadania jakie ma akredytowane laboratorium pomiarowe

Laboratoria pomiarowe zajmują się wykonywaniem różnych pomiarów. Akredytacja daje pewność, że ich wyniki są rzetelne. Laboratoria działają na zlecenie innych podmiotów np. pracodawców. Zobowiązują się oni do zapewnienia ludziom, którzy u nich pracują, bezpiecznych warunków pracy. Zamawia się np. pomiary BHP Poznań, jeśli przedsiębiorstwo działa na terenie tego miasta lub w okolicy. Pomiar potrzebny jest, gdy na pracownika oddziałuje promieniowanie elektromagnetyczne. Wyniki dostarczane przez laboratorium pokazują, czy na określonym obszarze jest pod tym względem bezpiecznie.
Podmioty robiące pomiary mają bardzo ważną rolę. Dzięki nim firmy mogą przestrzegać przepisów BHP i zapewnić dobre warunki pracy. Miejsca, gdzie promieniowanie jest większe niż to, jakie uznaje się za bezpieczne, należy oznaczyć. Ważne jest też, by pomiarami zajęło się akredytowane laboratorium pomiarowe. Pole elektromagnetyczne, jeśli jest za silne, jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. By pracodawca mógł działać właściwie, musi otrzymać rzetelne i wiarygodne wyniki pomiarów.

Akredytowane laboratorium pomiarowe i jego rola
Przewiń na górę