Pomiary PEM

Badanie pola magnetycznego

Pomiary PEM – po co je robić?

pomiary pem

Promieniowanie elektromagnetyczne

PEM jest to skrót pola elektromagnetycznego. Jest to zjawisko fizyczne, które występuje we wszechświecie. Posiada ono naturalne źródła jakimi są: Ziemia (wytwarzająca pole magnetyczne), Słońce (wytwarza m.in. światło widzialne i niewidzialne), zjawiska atmosferyczne (np. wyładowania piorunowe), materie o temperaturze przekraczającej -273°C, każdy człowiek. Większość osób zastanawia się po co wykonuje się pomiary PEM.

Uregulowane prawnie pomiary PEM

Podstawowym dokumentem, który stanowi zbiór przepisów dotyczących ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (POŚ). Właśnie z tego dokumentu wynika słuszność działań jakimi są pomiary elektromagnetyczne. W związku z art. 121 tej ustawy, wymaga się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku. Zdefiniowano je w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Sprawdzenie tego przeprowadzane jest poprzez pomiary pól elektromagnetycznych. Otrzymywane wyniki porównuje się z wartościami dopuszczalnymi. Dlatego pomiary elektromagnetyczne są bardzo ważnymi czynnościami prowadzonymi w celu zbadania określonych norm.

Kto jest odpowiedzialny za badanie pola magnetycznego?

Pomiary pól elektromagnetycznych przeprowadzają: osoby prowadzące instalacje radiokomunikacyjne, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary PEM wykonuje się przed podłączeniem nowej instalacji, w trakcie jej rozbudowy lub podczas zmiany parametrów. Przeprowadza się je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy także dotrzymywać ustalonych warunków oraz sposobów pomiaru. Ważne jest również stosowanie specjalistycznej aparatury. Osoba lub instytucja wykonująca pomiary musi też posiadać akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Pomiary PEM wykonuje się także w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wykonuje się je np. na balkonach, tarasach. Należy pamiętać, że aby były one wiarygodne powinny być prowadzone przez akredytowane laboratorium pomiarowe.

Pomiary PEM – po co je robić?
Przewiń na górę